Disclaimer

Op alle, op deze website gepubliceerde foto’s rust copyright.

Niets in deze website mag zonder schriftelijke toestemming van LUNA Fotografie worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of bewerking of een deel daarvan. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen schriftelijk of per mail te worden gericht aan LUNA Fotografie
Het mailadres die hiervoor gebruikt kan worden is: lunafotografie@gmail.com

Als de afbeelding niet in opdracht van of ten behoeve van de afgebeelde persoon is gemaakt, is het portretrecht beperkt. De afgebeelde persoon kan zich alleen verzetten tegen vermenigvuldiging of openbaarmaking, voor zover die persoon een redelijk belang heeft om zich daartegen te verzetten, zoals omschreven in de Auteurswet 1912, zie (http://nl.wikipedia.org/wiki/Portretrecht)

De hier gepubliceerde foto’s kunt u tegen een vergoeding nabestellen. Er is geen sprake van commercieel belang. Afgebeelde personen kunnen derhalve géén compensatie verlangen voor publicatie van een foto waarop hij /zij te zien is / zijn. Indien u een foto hebt nabesteld, blijft het portretrecht van de afgebeelde persoon onverwijld gelden: u mag de foto’s slechts voor privédoeleinden gebruiken.

Algemene opmerking:
Aan de verstrekte informatie, aanbevelingen, wijzigingen, afwijkingen e.d. in de ruimste zin van het woord kunnen géén rechten worden ontleend.